Metodyka służąca usprawnianiu efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw – Ocena Barier Wzrostu

Niewątpliwie, consulting Poznań to spektrum działań mających na celu usprawnienie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw działających w różnych sektorach rynku. Jedną z bardzo skutecznych metod wykorzystywanych w tym celu jest metoda Oceny Barier Wzrostu.

Ocena Barier Wzrostu

Niewątpliwie, consulting Poznań to spektrum działań mających na celu usprawnienie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw działających w różnych sektorach rynku

Autor zdjęcia: World Economic Forum

Ocena Barier Wzrostu,  z języka angielskiego – Growing Pains Survey, to metodyka oparta na ponad trzydziestoletnich badaniach przeprowadzonych wśród wielu przedsiębiorstw, działających na rynku amerykańskim a także w Rosji, Brazylii, Indiach i Chinach.

Wykorzystanie Oceny barier Wzrostu ukazuje, że w przypadku, gdy zasoby przedsiębiorstwa i infrastruktura nie są w wystarczający sposób dostosowane do szybkiego wzrostu struktur przedsiębiorstwa, a także jego dynamiką i wielkością odnotowanych przychodów, w przedsiębiorstwie obserwuje się wystąpienie barier wzrostu ( z angielskiego Growing Pains).

Według przeprowadzonych przez organizację Management Systems Consulting Coropration badań, istnieje silny, odwrotnie proporcjonalny wpływ istniejących barier wzrostu na sytuację finansową, w którym znajduje się przedsiębiorstwo. Wysokie bariery wzrostu powodują zablokowanie przedsiębiorstwu możliwości przełożenia uzyskiwanych przychodów na odpowiednio wysokie wyniki finansowe. Zatem głównym celem, przeprowadzanie badan barier wzrostu w danej organizacji, jest oszacowanie i ocena ogólnej efektywności organizacyjnej, wraz z potencjałem finansowym danego przedsiębiorstwa.