Ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej

Kredyt technologiczny (o którym również tutaj) jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć nową technologię w postaci chociażby nowej linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym. Kredyt taki, choć zaciągany jest w banku komercyjnym, to może zostać częściowo spłacony dzięki uzyskaniu tak zwanej premii technologicznej. Aby jednak dofinansowanie takie mogło zostać przyznane, konieczne jest dowiedzenie, że projekt rzeczywiście spełnia kryteria konkursowe. W tym celu, konieczne jest poddanie go ocenie merytorycznej.

Ocena merytoryczna wniosków

Kredyt technologiczny jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć nową technologię w postaci chociażby nowej linii technologicznej w zakładzie produkcyjnym

Autor zdjęcia: Will Folsom

Bank Gospodarstwa Krajowego będąc Instytucją Pośredniczącą dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (kontynuacja działania z poprzedniej perspektywy budżetowej o nazwie kredyt technologiczny), dokonuje wyboru projektów, którym przyznawane jest dofinansowanie na podstawie oceny merytorycznej. Ocena taka prowadzona jest w formie paneli ekspertów, wspierających się pomocą zewnętrznych ekspertów właściwych dla danej branży.

W celu dążenia do zapewnienia pełnej bezstronności, przejrzystości i rzetelności prowadzonej oceny wniosków, Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wyboru ekspertów, powołanych do oceny wniosków bazując na zasadach ujętych w rozdziale 9.1 ustęp 3 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (szczególnie z uwzględnieniem zasady losowości).

Do dokonywania oceny wniosków wyznaczeni mogą być eksperci, którzy znajdują się:

  • na Liście kandydatów na ekspertów w ramach Programu Inteligentny Rozwój dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne prowadzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
  • na Liście kandydatów na ekspertów w ramach Programu Inteligentny Rozwój dla:
  • działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
  • poddziałania 3.2.1 Badania na rynek,
  • poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne;
  • na liście konkursu o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.